Monthly Archives: October 2018

Vị trí và cách nhận diện danh từ trong đề thi TOEIC

danh từ - nouns - vị trí và cách nhận diện nó

Vị trí và cách nhận diện danh từ trong đề thi TOEIC Trong bài thi TOEIC, câu hỏi về từ loại, đặc biệt là từ loại tính từ chiếm một phần rất lớn trong part 5. Bài viết này hy vọng sẽ giúp các bạn nhận diện được vị trí và cách nhận diện danh từ trong […]